اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
کریم شیرمحمدی سرپرست اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 77502776 213
زهرا  مقصودی معاون اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 77512290-8 205
یاسمن قهاری کارشناس مکاتبات اداری اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 77512290-8 203
شقایق حبیب فرعی کارشناس هیات نظارت اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 77512290 281
نرگس مهربانیان کارشناس رسیدگی به شکایات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای 77512290-8 204
زهرا حسن خانی کارشناس آزمون های الکترونیکی اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 77512290-8 208
طاهره ره شناس کارشناس آموزش مجازی اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 77512290-8 211
صدیقه کریمی کارشناس معین مرکز 5 و آمار 77512290-8 209
زهراسادات روحانی کارشناس معین مراکز: شهریار-رباط کزیم- شهرری- پیشوا- قرچک- ورامین- فیروزکوه و دماوند 77512290-8 210
محمدرضا آزاده دل کارشناس معین مرکز 8 اداره موسسات کارآموزی آزاد 77512290-8 212
نوشین رحمانی کارشناس معین مراکز: 13 الزهراء- پاکدشت و بهارستان 77512290-8 207
سمیرا شفیعی کارشناس معین مراکز: 9 شهیدچمران- اسلامشهر- پردیس و تایید نام متقاضیان و تاسیس خارج از کشور 77512290-8 206